فردی به خاطر کهولت سن دچار فراموشی می شود و در غالب نمازها، رکوع را فراموش می کند و بعد نماز به یادش می آید و حتی در تکرار نماز هم رکوع را فراموش می کند و در تکرار متعدد یک نماز این فراموشی تکرار می شود. وظیفۀ ایشان نسبت به نمازهایش چیست؟
فردی به خاطر کهولت سن دچار فراموشی می شود و در غالب نمازها، رکوع را فراموش می کند و بعد نماز به یادش می آید و حتی در تکرار نماز هم رکوع را فراموش می کند و در تکرار متعدد یک نماز این فراموشی تکرار می شود. وظیفۀ ایشان نسبت به نمازهایش چیست؟

باسمه تعالی

اگر فردی بعد از نماز یقین کند که رکوع را انجام نداده است، باید نماز را اعاده کند. اما اگر یقین ندارد، نمازش صحیح است و اگر فردی است که یقین هایش به لحاظ کیفیت و کمیت از حد متعارف خارج است، یقین او اعتبار ندارد و حکم شک را دارد. بنابراین نمازش صحیح خواهد بود. البته اگر می تواند با ابزار یا کمک گرفتن از افراد دیگر تعداد رکوع ها را به خود یادآوری کند، باید این کار را انجام دهد و اگر ممکن نشد، وظیفه ای ندارد و به همان نماز اکتفا کند.

کد سایت fa3084