هنگام عقد ماهی یک سکه بعنوان نفقه تعیین کرده ام .حالا مجدداً با کسی دیگر ازدواج کرده ام ولی همسر اول هر ماه یک سکه طلب می کند. آیا راهی برای باطل کردن آن و تعیین نفقه طبق روال عادی وجود دارد؟ آیا در ازدواج مجدد من مشکلی پیش می آورد؟
هنگام عقد ماهی یک سکه بعنوان نفقه تعیین کرده ام .حالا مجدداً با کسی دیگر ازدواج کرده ام ولی همسر اول هر ماه یک سکه طلب می کند. آیا راهی برای باطل کردن آن و تعیین نفقه طبق روال عادی وجود دارد؟ آیا در ازدواج مجدد من مشکلی پیش می آورد؟

باسمه تعالی

اگر در ضمن عقد ازدواج چنین شرطی کرده اید باید به آن عمل کنید و ازدواج جدید شما نقشی در این امر ندارد.
 

کد سایت fa3085
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه