آیا مسلمان میتواند وصیت کند جنازه او را بسوزانند؟
1. مسلمانی که به جای دفن بعد از مرگش تقاضای سوزاندن جسدش را کرده آیا ایرادی دارد؟ 2. اگر این عمل انجام شده باشد، گناهی صورت گرفته است؟ 3.اگر گناه است برای او چه باید کرد؟

باسمه تعالی

جنازه مسلمان باید طبق آداب اسلامی دفن شود و حق چنین وصیتی را ندارد و باید باقیماندۀ جنازه را دفن کرد و سزاوار است برای او طلب مغفرت کرد چرا که با چنین وصیتی مرتکب گناه شده است.

کد سایت fa3088
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت