اگر کسی دارویی را قبل از سال خمسی خریده باشد، خمس دارد؟
اگر کسی دارویی را قبل از سال خمسی خریده باشد و در حال استفاده باشد و سر سال خمسی آن دارو باقی مانده باشد، در صور زیر چه حکمی دارد ؟ الف) به استفادۀ آن کماکان نیاز داشته باشد. ب) به باقی ماندۀ آن دیگر نیاز نداشته باشد. ج) اگر هیچ مقدار را قبل از سال خمسی استفاده نکرده باشد.

باسمه تعالی

فقط فرض آخر خمس دارد.

کد سایت fa3091
طبقه بندی موضوعی مئونه