آیا به برگه های سفید دفتر که تا پایان سال مصرف نشده است، خمس تعلق می گیرد؟
آیا به مواردی که در پایان سال خمسی باقی می‌ماند اما خیلی کم است، خمس تعلق می‌گیرد؟ مثلاً کسی دفتری را قبل از سال خمسی خریده و در حال استفاده باشد و سال خمسی فرا برسد و آن دفتر دارای برگه های سفید و استفاده نشده باشد.

باسمه تعالی

با توجه به نوع کالا و نوع مصرف آن، موارد تفاوت پیدا می کند و در بعضی موارد مشمول خمس می گردد اما دفتر گفته شده خمس ندارد.

کد سایت fa3092
طبقه بندی موضوعی مئونه