با توجه شرایط سود پرداخت سود در سیستم بانکی ایران آیا این روش پرداخت حرام است یا حلال چراکه طبق شریعت میزان سود نباید مشخص باشد و باید سهمی از سود کل باشد در حالیکه میزان سود در نظام بانکی مشخص میباشد؟
با توجه شرایط سود پرداخت سود در سیستم بانکی ایران آیا این روش پرداخت حرام است یا حلال چرا که طبق شریعت میزان سود نباید مشخص باشد و باید سهمی از سود کل باشد در حالیکه میزان سود در نظام بانکی مشخص است؟ سوال دوم. اگر با شرایط بانکهای کشور مبلغی به شخصی بدهم و مانند بانکها سود مشخص 22 یا 23 درصد بگیرم درامد من حلال است یا حرام؟

باسمه تعالی

1. آن­چه در سیستم بانکی ایران انجام می­شود به لحاظ قرارداد، سود مشخص نیست و قالب­های قانونی عملیات بانکی در ایران از این جهت با منع شرعی مواجه نیست و اگر در هنگام محاسبه، سود مشخص فرض می­شود، این تخلف عملی است و شرعاً اگر با مفاد قرارداد مطابق نباشد، با مشکل مواجه است؛ ولی این امر نقشی در صحت اصل معاملات بانکی مادامی که بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرد، ندارد.

2. اگر شما قراردادهایی مشابه قراردادهای موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد کنید، منع شرعی ندارد؛ ولی اگر مشابه موارد تخلف عمل نمایید، مانند همان موارد، ممنوع است و ظاهراً آنچه در مفروض سوال آمده است از همین موارد خلاف شرع است.

کد سایت fa310
طبقه بندی موضوعی احکام ربا