در مغازه ای مشغول به کار بودم و صاحب کارم در مورد حقوق با من حرفی نزده بود. در پایان کار وقتی که می خواستم حقوقم را بگیرم خیلی پایین تر از آنچه تصور می کردم (پایین تر از حقوق یک کارگر معمولی) به من دستمزد داد و من بجای دستمزدم گوشی صاحب کارم را برداشتم بدون اینکه بفهمد. بعد از مدتی دوباره پیش همان شخص برای کار رفتم و بعد از مدتی از موضوع مطلع شد و حقوق آن چند روزی که کار کرده بودم را به تلافی گوشی به من نداد. حال تکلیف من چیست؟
در مغازه ای مشغول به کار بودم و صاحب کارم در مورد حقوق با من حرفی نزده بود. در پایان کار وقتی که می خواستم حقوقم را بگیرم خیلی پایینتر از آنچه تصور می کردم(پایین تر از حقوق یک کارگر معمولی) به من دستمزد داد و من بجای دستمزدم گوشی صاحب کارم را برداشتم بدون اینکه بفهمد. بعد از مدتی دوباره پیش همان شخص برای کار رفتم و بعد از مدتی از موضوع مطلع شد و حقوق آن چند روزی که کار کرده بودم را به تلافی گوشی به من نداد. حال تکلیف من چیست؟

باسمه تعالی

1. وقتی کسی برای دیگری کاری انجام می دهد و بین آنها قراردادی برای میزان حقوق وجود دارد، باید طبق قرارداد عمل شود. در فرضی که قراردادی بین آن دو نفر نباشد، اگر این کار را به قصد تبرع (قصد دریافت مزد نداشتن) انجام دهد، استحقاق اجرت ندارد و اگر به قصد تبرع نباشد و با توجه به قرائن موجود، نرخ مشخصی برای این عمل وجود نداشته باشد، مستحق اجرت المثل است.

2. اجرت المثل دستمزدی است که  چنین عملی در نظر عرف مردم دارد (نه آنچه شما تصور می کنید) و صاحب کار فقط ضامن آن مبلغ است.

3. اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و توان پرداخت آن را داشته باشد و در همان حال از پرداختش امتناع کند و نیز به احتیاط واجب دستیابی به آن حق در مراجع قانونی به سادگی ممکن نباشد، طلبکار می تواند تقاص کند؛ یعنی به اندازۀ طلب خود از اموال او بردارد؛ البته اگر رفتن به مراجع قانونی مفاسدی داشته باشد، مراجعه لازم نیست. همچنین اگر تقاص، مفاسدی داشته باشد ـ مثلاً ممکن است متهم به دزدی شود ـ نباید اقدام به تقاص شود.

4ـ بهتر است از ابتدا قرارداد دقیقی بین خودتان بنویسید تا این مشکلات پیش نیاید.

 
کد سایت fa3106
طبقه بندی موضوعی رابطه کارگر و کارفرما