در زمان حیات مرجع تقلید، خمس را با نمایندۀ ایشان حساب کردیم و قرار شد به اقساط پرداخت شود و مقداری کمی از اقساط داده شد و بقیه مانده است آیا ما بقی اقساط را به این نمایندۀ بدهیم یا نه؟
مرجع تقلید بنده تازه از دنیا رفته‌ است. در زمان حیاتشان، خمس را با نمایندۀ ایشان حساب کردیم و قرار شد به اقساط پرداخت شود و مقداری کمی از اقساط داده شد و بقیه مانده است. بعد از ارتحال ایشان، برای مجلس ترحیم آن مرجع درخواست مقداری از بدهی برای مجلس ختم شد. آیا خمس را برای مجلس ترحیم می شود استفاده کرد یا نه؟ و سؤال دوم اینکه آیا ما بقی اقساط را به این نمایندۀ بدهیم یا نه؟

باسمه تعالی

برای این موارد باید از مجتهد جامع الشرایط زنده یا نمایندۀ وی اجازه بگیرید.

کد سایت fa3126