ما در کیف پولمان، عکس نزدیکانمان را می گذاریم و کیف را در جیب پشت شلوار قرار می دهیم و در جامعه این امر توهین به صاحب عکس شمرده نمی‌شود. با توجه به این موضوع، 1. آیا قرار دادن کارت هایی همچون گواهینامه (که در آن آرم پرچم جمهوری اسلامی وجود دارد) در این کیف اشکال دارد؟ اگر ادعیه و آیات قرآن را در آن قرار دهیم چطور، آیا کذاشتن آن در جیب پشت شلوار حرام است؟
ما در کیف پولمان، عکس نزدیکانمان را می گذاریم و کیف را در جیب پشت شلوار قرار می دهیم و در جامعه این امر توهین به صاحب عکس شمرده نمی‌شود. با توجه به این موضوع، 1. آیا قرار دادن کارت هایی همچون گواهینامه (که در آن آرم پرچم جمهوری اسلامی وجود دارد) در این کیف اشکال دارد؟ اگر ادعیه و آیات قرآن را در آن قرار دهیم چطور، آیا کذاشتن آن در جیب پشت شلوار حرام است؟

باسمه تعالی

توهین به قرآن و مقدسات به هر شکل حرام است و اگر در جامعه و از نظر نوع مردم این کار توهین به قرآن محسوب نمی شود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3131
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا