اگر کسی با حیله و پارتی در یک دادگاه توانست حق ما را ضایع کند، آیا می‌توان به او ضرر زد؟
اگر کسی با حیله و پارتی در یک دادگاه توانست حق ما را ضایع کند، آیا می‌توان به او ضرر زد؟

باسمه تعالی

باید طبق مقررات عمل کنید.

کد سایت fa3144