آیا شخصی که به علت حادثه تصادف رانندگی مصدوم شده و با حکم قطعی و نهایی دادگاه بیش از سی میلیون تومان دیه گرفته است، می تواند جهت مخارج دارو و درمان طرح دعوا کرده، مطالبه خسارت کند؟
آیا شخصی که به علت حادثه تصادف رانندگی مصدوم شده و با حکم قطعی و نهایی دادگاه بیش از سی میلیون تومان دیه گرفته است، می تواند جهت مخارج دارو و درمان طرح دعوا کرده، مطالبه خسارت کند؟

باسمه تعالی

اضافه بر دیه را نمی توان مطالبه کرد.

کد سایت fa3146
طبقه بندی موضوعی دیات