ملکی را از پدر شوهرم خریده ام پس از خرید متوجه شده ام، که این ملک را در حدود 50 سال پیش از ارباب روستا اجاره گرفته است و این زمین را که چمنزار بوده به باغ تبدیل کرده است و چند سال اجاره‌ی آن را پرداخت نکرده. ارباب با واسطه از او خواسته تا پول ملک را پرداخت کند و زمین را تملک کند ولی پدر شوهرم از پرداخت آن سرباز زده و بعد از آن هیچ یک از طرفین پی گیر کارهای این ملک نشده اند. حال تکلیف من که این زمین را خریداری کرده ام چیست؟
ملکی را از پدر شوهرم خریده ام پس از خرید متوجه شده ام ، که این ملک را در حدود 50 سال پیش از ارباب روستا اجاره گرفته است و این زمین را که چمنزار بوده به باغ تبدیل کرده است و چند سال اجاره‌ی آن را پرداخت نکرده. ارباب با واسطه از او خواسته تا پول ملک را پرداخت کند و زمین را تملک کند ولی پدر شوهرم از پرداخت آن سرباز زده و بعد از آن هیچ یک از طرفین پیگیر کارهای این ملک نشده اند . حال تکلیف من که این زمین را خریداری کرده ام چیست؟

باسمه تعالی

اگر این ارباب مالک شرعی زمین بوده است و فقط آن را به پدرشوهر شما اجاره داده است، معامله شما صحیح نیست مگر این که مالک شرعی آن زمین به این معامله راضی شود.

کد سایت fa3148
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل