آیا استعمال دخانیات و تنباکو حرام است؟
آیا استعمال دخانیات و تنباکو حرام است؟

باسمه تعالی

استعمال دخانیات از جمله تنباکو حرام است و بر افراد معتاد واجب است تا جایی که موجب ضرر یا عسر و حرج نباشد، نسبت به ترک کامل دخانیات اقدام کنند.

کد سایت fa3152
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات