اگر کسی قصد استمنا نداشته باشد، اما با دیدن عمدی تصاویر مستهجن منی از او خارج شود آیا استمنا کرده است و به جز گناه نگاه حرام، گناه استمنا را هم مرتکب شده؟ و عرق او عرق جنابت از حرام است؟
اگر کسی قصد استمنا نداشته باشد، اما با دیدن عمدی تصاویر مستهجن منی از او خارج شود آیا استمنا کرده است و به جز گناه نگاه حرام، گناه استمنا را هم مرتکب شده؟ و عرق او عرق جنابت از حرام است؟

باسمه تعالی

در صورتی که بداند یا احتمال دهد با این کار از او منی خارج می شود، استمنا کرده است و احکام آن را (مانند باطل شدن روزه) دارد اما اگر عادتاً با این کار، منی خارج نمی شده، احکام استمنا را ندارد و در فرضی که کار او احکام استمنا را دارد، عرق او عرق جنابت از حرام است اما این عرق نجس نیست هر چند بهتر است با لباسی که از این عرق مرطوب است نماز نخواند.

کد سایت fa3164
طبقه بندی موضوعی اغسال|خود ارضایی