حکم کسی که با فرزند خواهر پدریش ازدواج کرده چیست؟ اگر چنین کاری را کرده باشد و دارای فرزاندان باشد چه کار باید بکند؟
حکم کسی که با فرزند خواهر پدریش ازدواج کرده چیست؟ اگر چنین کاری را کرده باشد و دارای فرزاندان باشد چه کار باید بکند؟

باسمه تعالی

اگر منظور خواهر زاده ای است که آن خواهر فقط از پدر با مرد یکسان است ، این عقد باطل است و اگر نمی دانسته که این فرد به او محرم است و راهی برای فهمیدن نداشته و یا اصلابه جهل خود توجه نداشته (یعنی جاهل قاصر بوده است) وطی به شبهه است و بچه ها حلال زاده اند.

اگر حکم این کار را نمی دانسته و جاهل قاصر بوده ، احکام صورت قبل را دارد و اگر در فهمیدن حکم کوتاهی کرده است (یعنی جاهل مقصر بوده است)،حکم زنا را دارد و باید توبه کند اما بچه ها حلال زاده اند.

کد سایت fa3168
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد