اگر صفحات قرآنی در صفحۀ نمایش کامپیوتر یا موبایل باز باشد، آیا حکم خود قرآن را دارد؟
اگر صفحات قرآنی در صفحه نمایش کامپیوتر یا موبایل باز باشد، آیا حکم خود قرآن را دارد؟ به این معنا که آیا مثلاً همراه داشتن آن در دستشویی مکروه است یا دراز کردن پا در جلوی آن بی احترامی بوده و جایز نیست؟

باسمه تعالی

 آنچه در نظر عرف قرآن شمرده شود، برخی از احکام قرآن را خواهد داشت. عرفاً صفحۀ موبایل یا کامپیوتری که در آن، صفحات قرآن باز باشد، قرآن محسوب می گردد. بنابراین بی احترامی نسبت به آن جایز نیست ولی لمس بدون وضو بر روی این صفحه اشکال ندارد.

 

کد سایت fa3171
طبقه بندی موضوعی وضو|مسائل عمومی