آیا استفاده از حشره کش هایی که عطرآگین و خوشبو است در حال احرام، حرام یا مکروه است؟ آیا این مواد دفع کننده باید بی بو باشد؟
آیا استفاده از حشره کش هایی که عطرآگین و خوشبو است در حال احرام، حرام یا مکروه است؟ آیا این مواد دفع کننده باید بی بو باشد؟

باسمه تعالی

در حال احرام استعمال مواد خوشبو کننده وهمچنین بوییدن بوی خوش جایز نیست اما اگر این حشره کش ها را برای کشتن حشرات موذی استعمال کند ولی آن را نبویید، اشکال ندارد.

 

کد سایت fa3176
طبقه بندی موضوعی محرمات احرام