آیا می شود در زمان اعتکاف برای دادن امتحان دانشگاه از مسجد خارج شد؟
آیا می شود در زمان اعتکاف برای دادن امتحان دانشگاه از مسجد خارج شد؟

باسمه تعالی

بله.

کد سایت fa3177
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا