آیا کل آبزیان از قبیل دو کفه ای ها، گیاهان آبزی، سخت پوستان، نرمتنان و ماهی ها را می توان خورد؟
آیا کل آبزیان از قبیل دو کفه ای ها، گیاهان آبزی، سخت پوستان، نرمتنان و ماهی ها را می توان خورد؟

باسمه تعالی

اگر عرفاً گیاه باشد خوردن آن اشکال ندارد اما در بین حیوانات دریایی فقط ماهی فلس دار و میگو حلال است.

کد سایت fa3181