آیا ناخن کاشته شده زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ اگر این ناخن را بلند بگذاریم، چطور؟
آیا ناخن کاشته شده زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ اگر این ناخن را بلند بگذاریم، چطور؟

باسمه تعالی

ناخن کاشته شده، چه کوتاه باشد و چه بلند، در صورتی به لحاظ خصوصیات ظاهری تفاوت چندانی با ناخن معمولی نکند، زینت نیست و از این جهت حکم ناخن اصلی را دارد. بنابراین پوشاندنش واجب نخواهد بود. اما در غیر این صورت، در عرف مسلمانان زینت شمرده می شود. بنابراین باید از نامحرم پوشانده شود.

کد سایت fa3189