آیا می توان گوشی ای را که با مال حرام خریداری شده است، در نماز با خود همراه داشت؟
اگر کسی با پولی که مخلوط به حرام بوده است، گوشی موبایل بخرد با این فرض که مقدار حلال و حرام مخلوط به هم مشخص نبوده است و تعدادی از صاحبان حق را می‌شناسد، آیا می تواند در نماز آن گوشی را با خود همراه داشته باشد؟

باسمه تعالی

 هرچند وی نسبت به اموال حرام ضامن است و باید به صاحبان آن برگرداند اما همراه داشتن این گوشی باعث باطل شدن نماز نمی شود.

کد سایت fa3190
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز|حق الناس