حکم معاشرت با افرادی که به بعضی از معصومین توهین میکند، چیست؟ این فرد بعد از نزدیکی غسل جنابت نمیکند! چون هیچ دینی را قبول ندارد و شراب هم میخورد! آیامی توان در منزل وی چای یامیوه خورد؟ البته شغلش کارمندبانک میباشد.آیاباتوجه به اینکه غسل نمیکند میتوان به او دست داد یا روبوسی کرد؟ آیا ارتباط با چنین کسی جایزاست؟
باحکم معاشرت با افرادی که به بعضی از معصومین توهین میکند، چیست؟ این فرد بعد از نزدیکی غسل جنابت نمیکند! چون هیچ دینی را قبول ندارد و شراب هم میخورد! آیامی توان در منزل وی چای یامیوه خورد؟ البته شغلش کارمندبانک میباشد.آیاباتوجه به اینکه غسل نمیکند میتوان به او دست داد یا روبوسی کرد؟ آیا ارتباط با چنین کسی جایزاست؟

باسمه تعالی

1- اگر این شخص جنون یا شبه جنون داشته باشد و از حال عادی خارج شده باشد، احکام مرتد را ندارد.

2- اگر فرد حال عادی دارد وارتدادش را اظهار کند، احکام مرتد ( مثل جدا شدن همسر) بر او جاری می شود واگر نزد حاکم شرع این ارتداد ثابت شد، اعدام می شود.

3- معاشرت با این افراد اگر باعث مفسده (مثل تایید ظالم یا انحراف فرد معاشرت کننده) ویا تایید فساد شود، جایز نیست.

کد سایت fa3197
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت