من و همسرم به عنوان مهندسین یک شرکت خصوصی شاغل هستیم. چند روز پیش متوجه شدیم که صاحب شرکت پول نزول می کند. ما تنها حقوق بگیر این شرکت هستیم و هیچ گونه سهمی در سود شرکت نداریم. می خواستیم بدانیم حکم پول ما چیست؟
من و همسرم به عنوان مهندسین یک شرکت خصوصی شاغل هستیم. چند روز پیش متوجه شدیم که صاحب شرکت پول نزول می کند. ما تنها حقوق بگیر این شرکت هستیم و هیچ گونه سهمی در سود شرکت نداریم. می خواستیم بدانیم حکم پول ما چیست؟

باسمه تعالی

دریافت حقوق شما اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa3204
طبقه بندی موضوعی احکام ربا