اگر فردی یک قرآنی که برای ویترین در نظر گرفته شده و درون یک جعبه به صورت دکور هست به ما هدیه بدهد، آیا باید آن را باز کرده و بخوانیم، یا این کار مستحب است؟ حتی اگر برای آن هدف لحاظ شده باشد.
اگر فردی یک قرآنی که برای ویترین در نظر گرفته شده و درون یک جعبه به صورت دکور هست به ما هدیه بدهد، آیا باید آن را باز کرده و بخوانیم، یا این کار مستحب است؟ حتی اگر برای آن هدف لحاظ شده باشد.

باسمه تعالی

قرآن کتاب هدایت است و برای مراجعه، مطالعه، و تبعیت فرستاده شده است و نباید به یک شیء تزیینی تبدیل شود.

 

کد سایت fa3206
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا