اگر پسر مجردی با زنی که شوهرش 6 ماه در بیمارستان در حالت مرگ مغزی و کما است دچار عمل زنا شود بعد از مرگ شوهر زن می تواند با آن زن ازدواج نماید؟
اگر پسر مجردی با زنی که شوهرش 6 ماه در بیمارستان در حالت مرگ مغزی و کما است دچار عمل زنا شود بعد از مرگ شوهر زن می تواند با آن زن ازدواج نماید؟

باسمه تعالی

نمی تواند ازدواج کند و این دو نفر حرام ابدی می شوند.