بنده خواستگاری دارم که قصدمان ازدواج هست ولی تا یکسال آینده آمادگی ازدواج را نداریم.جد پدری بنده در قید حیات نمی باشند و پدرم نیز به دلیل بیماری روانی(پارانویید)در آسایشگاه برای مدتی که هنوز نامعلوم است بستری هستند. با این شرایط آیا خود ما می توانیم صیغه محرمیت را برای مدت یک سال بخوانیم تا برای صحبت کردن و آشنایی بیشتر گناهی پیش نیاید؟ و اگر پدر بنده از بیمارستان مرخص شوند و تحت درمان با دارو قرار بگیرند عقد باطل می شود؟
بنده خواستگاری دارم که قصدمان ازدواج هست ولی تا یکسال آینده آمادگی ازدواج را نداریم.جد پدری بنده در قید حیات نمی باشند و پدرم نیز به دلیل بیماری روانی(پارانویید)در آسایشگاه برای مدتی که هنوز نامعلوم است بستری هستند. با این شرایط آیا خود ما می توانیم صیغه محرمیت را برای مدت یک سال بخوانیم تا برای صحبت کردن و آشنایی بیشتر گناهی پیش نیاید؟ و اگر پدر بنده از بیمارستان مرخص شوند و تحت درمان با دارو قرار بگیرند عقد باطل می شود؟

باسمه تعالی

1-دختر رشیده برای ازدواج، نیاز به اجازه ندارد. رشیده کسی است که مصالح و مفاسد زندگی اش را به درستی تشخیص می دهد اما اگر رشیده نباشد، باید با اجازه ولی شرعی باشد و الا ازدواج باطل است.
2-در موردی که پدر یا جد پدری ولایت ندارند، ولی دختر حاکم شرع است.

3- ازدواجی که با شرایط شرعی انجام شود، نیاز به اجازه دوباره ندارد.

کد سایت fa3233