آیا پسر و دختری که هیچ کدام فرزند شیر دهندۀ (مادر رضاعی) نیستند ولی هر دو از آن مادر شیر خورده باشند، با هم محرم هستند یا اینکه می‌توانند با هم ازدواج کنند؟
آیا پسر و دختری که هیچ کدام فرزند شیر دهندۀ (مادر رضاعی) نیستند ولی هر دو از آن مادر شیر خورده باشند، با هم محرم هستند یا اینکه می‌توانند با هم ازدواج کنند؟

باسمه تعالی

این پسر و دختر خواهر و برادر رضاعی هستند و با هم محرم اند و نمی توانند با هم ازدواج کنند.

کد سایت fa3234
طبقه بندی موضوعی احکام شیر دادن