گرفتن وجهی توسط مسئولین برای مسجد بابت مراسم ختم، چه حکمی دارد؟
گرفتن وجهی توسط مسئولین برای مسجد بابت مراسم ختم، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اشکالی ندارد.

کد سایت fa3239
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی