حکم ارتباط با حامیان صهیونیسم برای تشویق آن ها به ترک این تفکر اشتباه و غیر انسانی چیست؟
حکم ارتباط با حامیان صهیونیسم برای تشویق آن ها به ترک این تفکر اشتباه و غیر انسانی چیست؟

باسمه تعالی

اگر مفسده  و منع قانونی نداشته باشد، جایز بلکه واجب است.

کد سایت fa3243
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی