آیا ملاک در فطریه قوت سال است یا ماه رمضان؟ قوت غالب شخص مورد نظر است یا قوت غالب شهر؟
آیا ملاک در فطریه قوت سال است یا ماه رمضان؟ قوت غالب شخص مورد نظر است یا قوت غالب شهر؟

باسمه تعالی

ملاک در محاسبۀ فطریه، قوت غالب سال و قوت غالب شهری است که فطریه دهنده در آنجا زندگی می کند.

کد سایت fa3250
طبقه بندی موضوعی زکات فطره