فطریۀ مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده به عهدۀ کیست؟ فطریۀ مهمانی که چند روز قبل از شب عید و نیز شب عید مهمان است، به عهدۀ چه کسی است؟
فطریۀ مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده به عهدۀ کیست؟ فطریۀ مهمانی که چند روز قبل از شب عید و نیز شب عید مهمان است، به عهدۀ چه کسی است؟

باسمه تعالی

مهمانى که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل انسان مى شود، اگر بنا دارد مدّتی مهمان بماند به گونه‏ اى که «نان‏ خور» به شمار مى‏ آید، فطریه اش بر عهدۀ صاحب خانه است، ولى اگر تنها همان شب را مهمان است، فطریه اش بر صاحب خانه واجب نیست؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان مهمان باشد به گونه ای که نان‏ خور فرد به حساب آید، زکات فطرۀ وى بر آن فرد واجب است. در مواردی که به طور مسلّم نمى‏ توان زکات را به عهدۀ مهمان یا صاحبخانه دانست، یکى از آن دو با اجازۀ دیگرى به نیّت ابراء ذمۀ کسى که واقعاً زکات فطره به عهده او است، زکات فطره را بدهد و در این صورت بر دیگرى پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست.
 

کد سایت fa3251
طبقه بندی موضوعی زکات فطره