اگر نوجوانی حدودا شانزده تا هجده ساله دربارۀ مسائل جنسی سؤال بپرسد، آیا باید به سؤالات او جواب داد؟
اگر نوجوانی حدودا شانزده تا هجده ساله دربارۀ مسائل جنسی سؤال بپرسد، آیا باید به سؤالات او جواب داد؟

باسمه تعالی

از آن جا که بیان مسائل تحریک کننده برای افراد مجرد نوعا موجب فساد می شود باید در پاسخ گویی به این سؤالات جنسی از شیوه ای استفاده شود که تحریک کننده نباشد و اگر شخص توانایی پاسخ گویی به این شیوه را ندارد از پاسخ دادن بپرهیزد.

کد سایت fa3252