من تازه شیعه شدم ولی بخاطر ترس از طردشدن به خانواده ام اطلاع ندادم .آیا برای ازدواج باید از پدری که با شیعه بودنم مخالف است، اجازه بگیرم؟
من تازه شیعه شدم ولی بخاطر ترس از طردشدن به خانواده ام اطلاع ندادم .آیا برای ازدواج باید از پدری که با شیعه بودنم مخالف است، اجازه بگیرم؟

دختر رشیده  برای ازدواج، نیاز به اجازه ندارد. رشیده کسی است که مصالح و مفاسد زندگی اش را به درستی تشخیص می دهد .

اگر دختر رشیده نباشد باید از ولی شرعی اجازه بگیرد واگر پدر از ازدواج او بخاطر دلیل غیر مشروعی جلوگیری کرد، باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.

کد سایت fa3255
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد