آیا گفتن «انا للحسین و انا الی الحسین راجعون» کفر محسوب می شود؟
آیا گفتن «انا للحسین و انا الی الحسین راجعون» کفر محسوب می شود؟

باسمه تعالی

لازم است از گفتن چنین کلماتی که زمینه تفکرات غلو آمیز است، پرهیز شود.

کد سایت fa3261