کسی که در خواب محتلم شده و نمی داند قبل از اذان صبح بوده یا بعد از آن، و برای نماز صبح هم بیدار نشده است، می تواند روزه واجب (قضا شده) بگیرد؟
کسی که در خواب محتلم شده و نمی داند قبل از اذان صبح بوده یا بعد از آن، و برای نماز صبح هم بیدار نشده است، می تواند روزه واجب (قضا شده) بگیرد؟

باسمه تعالی

 بله.

کد سایت fa3264
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا