آیا مرد فقیر غیر سیدی که همسرش سیده است، آیا می تواند از غیر سید فطریه بگیرد؟
آیا مرد فقیر غیر سیدی که همسرش سیده است، آیا می تواند از غیر سید فطریه بگیرد؟

باسمه تعالی

ملاک استحقاق برای دریافت فطریه، سید بودن یا نبودن خود فرد دریافت کننده است نه شوهر یا خانواده اش. بنابراین این مرد فقیر که خودش سید نیست می تواند از غیر سید و سید فطریه بگیرد.

کد سایت fa3294
طبقه بندی موضوعی زکات فطره