من به شخصی فیلتر شکن داده ام که نیازش را بر طرف کنم و نه برای سایت های غیر اخلاقی مثلا برای ورود به فیسبوک ولی اگر ان شخص با فیلترشکن به سایتهای غیر اخلاقی مراجعه کند آیا گناه او به پای من هم نوشته می شود؟
من به شخصی فیلتر شکن داده ام که نیازش را بر طرف کنم و نه برای سایت های غیر اخلاقی مثلا برای ورود به فیسبوک ولی اگر ان شخص با فیلترشکن به سایتهای غیر اخلاقی مراجعه کند آیا گناه او به پای من هم نوشته می شود؟

باسمه تعالی

برای استفاده از فیلتر شکن باید طبق مقررات عمل کنید ودر این مورد شما مسئول عمل او نیستید مگر این که بدانید که او استفاده نادرست خواهد کرد.

کد سایت fa3299
طبقه بندی موضوعی اینترنت