نظر شما در مورد استعمال دخانیات (کشیدن سیگار و قلیان) چیست؟
نظر شما در مورد استعمال دخانیات (کشیدن سیگار و قلیان) چیست؟

باسمه تعالی

استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان حرام است و فردی که معتاد به دخانیات است، باید حداکثر تلاش خود را در ترک اعتیاد به کار بگیرد و تا زمان ترک اعتیاد به طور کامل، در صورتی که از استفاده نکردن قلیان و سیگار دچار ضرر یا حرج* گردد، می تواند صرفاً به اندازۀ رفع ضرر یا حرج استفاده کند.

 

* سختی و مشقت طافت فرسای غیر قابل تحمل.

 

کد سایت fa33
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات