آیا حقوق حسابداری که لیست غیر واقعی تهیه می کند، حلال است؟
متعارف در شرکت ها این است که دو صورت کار تهیه می شود؛ یکی حقیقی که همۀ فعالیت ها و معاملات شرکت را منعکس می‌کند و دوم غیر حقیقی که برخی از فعالیت ها را ذکر نمی کند. لیست اول برای خود شرکت و لیست دوم برای ارائه به اداره مالیاتی تهیه می شود و ترک ذکر برخی فعالیت ها برای فرار از مالیات است. با توجه به مطالب ذکر شده: الف. آیا حسابداری که چنین می کند حقوق او حلال است؟ خصوصاً با توجه به اینکه اگر چنین نکند هیچ شرکتی او را استخدام نمی کند و باید شغلش را عوض کند و این زحمت بسیار دارد. ب. در صورت حرمت؛ آیا حسابدار می تواند با شرکت صحبت کند که همۀ پول را در قبال تهیۀ لیست حقیقی بپردازد و حسابدار لیست صوری را مجانی تهیه کند؟

باسمه تعالی

الف. آن بخش حقوق که برای تهیه لیست صوری است، حرام است.

ب. در این فرض تمام حقوق حلال است اما  حرام بودن تهیه لیست صوری، به جای خود است.


 

کد سایت fa3302
طبقه بندی موضوعی رابطه کارگر و کارفرما|دروغ