آیا در زکات فطره باید هر فطریه را به یک نفر داد یا اینکه می شود یک فطریه را بین چند نفر تقسیم کرد؟
آیا در زکات فطره باید هر فطریه را به یک نفر داد یا اینکه می شود یک فطریه را بین چند نفر تقسیم کرد؟

باسمه تعالی

می توان تقسیم کرد.

کد سایت fa3305
طبقه بندی موضوعی زکات فطره