آیا یک عالم سنی که طبق مذھب اھل سنت نکاحی را خوانده است، صحیح است؟
آیا یک عالم سنی که طبق مذھب اھل سنت نکاحی را خوانده است، صحیح است؟

باسمه تعالی

سنی بودن عاقد، ضرری به صحت عقد ندارد.

کد سایت fa3326
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد