نظر اسلام دربارۀ روابط میسترس و اسلیو چیست؟
نظر اسلام دربارۀ روابط میسترس و اسلیو چیست؟ اگر اسلیو میسترس با هم ازدواج کنند حکم روابطشون چیست؟

باسمه تعالی

1. آنچه به اسم اسلیو و میسترس در روابط جنسی شکل گرفته، حرام است.

2. هیچ فرد آزادی حتی با اراده خود تبدیل به برده نمی شود.

3. وجود این گونه روابط فی حد نفسه مانع از صحت ازدواج نیست.

4. اگر زن شوهردار باشد و در این روابط دخول صورت بگیرد، منجر به حرمت ابدی می شود و این زن و مرد هرگز نمی توانند با هم ازدواج کنند.

کد سایت fa3328