خانه ای رهن کرده ایم و یک سال از آن زمان می گذرد با توجه به اینکه پول هنوز در دست صاحب خانه است، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
خانه ای رهن کرده ایم و یک سال از آن زمان می گذرد با توجه به اینکه پول هنوز در دست صاحب خانه است، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

خمس ندارد.

کد سایت fa3330
طبقه بندی موضوعی مئونه