اگر فردی با دختری ازدواج کند و در عقد باکره بودن شرط شود و بعد معلوم شود که قبلاً دختر از راه دبر به شخصی زنا داده است اما پردۀ بکارت سالم است، آیا پسر می تواند به علت تخلف از شرط عقد را فسخ کند؟
اگر فردی با دختری ازدواج کند و در عقد باکره بودن شرط شود و بعد معلوم شود که قبلاً دختر از راه دبر به شخصی زنا داده است اما پردۀ بکارت سالم است، آیا پسر می تواند به علت تخلف از شرط عقد را فسخ کند؟

باسمه تعالی

گرچه زنا حرام است، ظاهراً در این فرض تخلف شرطی رخ نداده است و مرد حق فسخ ندارد؛ مگر آنکه در ذهنیت عموم مردم زناکار نبودن دختر به صورت شرط ارتکازی در ضمن عقد نکاح باشد.

کد سایت fa3332