از مذهب سنی به مذهب شیعه روی آورده ام. آیا ازدواج و نماز های قبلی ام صحیح هستند؛ هرچند که در تضاد با فقه جعفری باشند؟
از مذهب سنی به مذهب شیعه روی آورده ام. آیا ازدواج و نماز های قبلی ام صحیح هستند؛ هرچند که در تضاد با فقه جعفری باشند؟

باسمه تعالی

نمازها و ازدواج شما از جهت تغییر با اشکالی مواجه نیستند.