آیا می توان نماز نافلۀ ظهر و عصر را بعد از آن ها و نافلۀ مغرب و عشاء را قبل از آن ها خواند؟ به طور کلی این نوع نمازهایی را که در وقت خود انجام نمی‌شود، به چه نیتی می‌توان خواند؟
آیا می توان نماز نافلۀ ظهر و عصر را بعد از آن ها و نافلۀ مغرب و عشاء را قبل از آن ها خواند؟ به طور کلی این نوع نمازهایی را که در وقت خود انجام نمی‌شود، به چه نیتی می‌توان خواند؟

باسمه تعالی

1. نافلۀ ظهر و عصر بعد از وقت آن ها به نیت قضا خوانده می شود اما نافلۀ مغرب و عشاء را نمی شود قبل از آن دو خواند.

2. در برخی موارد می توان در خارج از وقت و به نیت قضا بجا آورد و در برخی موارد قضا مشروعیت ندارد.

کد سایت fa3342
طبقه بندی موضوعی وقت نماز