حکم پرورش و فروش خوک برای غیر مسلمان چیست؟
اینجانب از اقلیتهای ارامنه هستم به عرض مبارک می رساند:با عنایت به اینکه مصرف گوشت خوک در اقلیتهای مذهبی مسیحی منعی ندارد و احداث واحد پرورش خوک علاوه بر رفع نیاز همکیشان در حهت اشتغال زایی کارگران بیکار ارمنی موجب ارز آوری از طریق صادرات گوشت به کشورهای همجوار از جمله ارمنستان خواهد بود استدعا دارد نظر آنجناب را مرقوم فرمایید.

باسمه تعالی

پرورش و فروش خوک برای کسانی که خوردن آن را جایز می دانند، اشکالی ندارد ولی باید مقررات حکومت اسلامی هم رعایت شود.

 

کد سایت fa3343