اگر دو گوینده، یک فتوای مجتهد را به دو گونه نقل کنند، چه باید کرد؟
اگر دو گوینده، یک فتوای مجتهد را به دو گونه نقل کنند، چه باید کرد؟

باسمه تعالی

اگر دو فرد مورد اعتماد یک فتوای مجتهد را به دو صورت نقل کنند، نقل هیچ یک از آن دو نمی توان پذیرفت.

کد سایت fa3347
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید