اگر کسی شک کند که یک سجده بجا آورده است و یا دو سجده چه وظیفه ای دارد؟
اگر کسی شک کند که یک سجده بجا آورده است و یا دو سجده چه وظیفه ای دارد؟

باسمه تعالی

اگر وارد عمل بعدی مثلاً تشهد شده باشد، نباید به شکش اعتنا کند و اگر وارد عمل بعد نشده است، باید بنا را بر یک سجده بگذارد و یک سجدۀ دیگر بجا آورد.

کد سایت fa3349
طبقه بندی موضوعی شکیات