برای دوری از گناه به چه دستوری عمل کنیم؟
برای دوری از گناه به چه دستوری عمل کنیم؟

باسمه تعالی

این امور برای شما مفید است:

1. التزام به نماز اول وقت، خصوصا به جماعت.

2. قرائت قرآن.

3. توجه به مفاسد گناهان و مطالعه در این زمینه.

4. مداومت به ذکر "یا حفیظ و یا علیم".

5. هفتاد بار استغفار بعد از هر نماز واجب.

6. توسل به اهل بیت "علیهم السلام" برای کمک در اجتناب از گناه.

کد سایت fa3351
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا